Algemene voorwaarden Tomassen ICT Services BV

 

Algemene leveringsvoorwaarden Tomassen ICT Services BV

TOMASSEN ICT SERVICES BV, gevestigd en kantoorhoudende te 3871 AN  Hoevelaken, Drs. W. van Royenstraat 2, Telefoonnummer 033 – 2580080,

Faxnummer 033 – 2538546,  info@tomassen.nl, inschrijving bij Handelsregister Kamer van Koophandel Amersfoort 32090647,

levert haar goederen en/of diensten van haar medewerker(st)ers onder de volgende voorwaarden;

Artikel 1 – Algemeen

  • Op alle aanbiedingen van TOMASSEN ICT SERVICES BV alsmede op de te sluiten overeenkomsten van koop en verkoop zijn onderstaande

voorwaarden van toepassing, voor zover partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen

  • Eventueel bij de koper gebruikelijke Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij de verkoper deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

 

Artikel 2 – Prijzen

2.1 Alle genoemde prijzen in de aanbiedingen van TOMASSEN ICT SERVICES BV zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt eerst dan tot stand, zodra de verkoper schriftelijk heeft aanvaard c.q. schriftelijk heeft bevestigd.

2.2 Tenzij anders overeengekomen zijn de prijzen netto franco koper in Nederland, exclusief omzetbelasting.

2.3 Prijzen kunnen door TOMASSEN ICT SERVICES BV worden verhoogd indien en voor zover de door TOMASSEN ICT SERVICES BV te betalen inkoopprijs met meer dan 5 % is gestegen op het moment van opdrachtbevestiging ten opzichte van de prijs die gold bij de aanbieding van TOMASSEN ICT SERVICES BV.

2.4 TOMASSEN ICT SERVICES BV behoudt zich het recht voor verzend- en administratiekosten tot een bedrag van € 16,50 in rekening te brengen voor levering van goederen en/of diensten met een factuurbedrag lager dan €. 160,00,- ex. BTW.

2.5 Kosten van spoedzendingen op verzoek van de koper worden, evenals remboursement, in rekening gebracht.

2.6 Lease aanbiedingen van TOMASSEN ICT SERVICES BV zijn alleen geldig na goedkeuring van de leasemaatschappij.

2.7 Service, Lease en huurcontracten worden stilzwijgend 12 maanden verlengd, mits minimaal 3 maanden voor de expiratiedatum schriftelijk opgezegd.

2.8 De Service, Lease en huurcontracttarieven worden jaarlijks gecorrigeerd op basis van de indexcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zoals in het Statistisch Bulletin gepubliceerd.

 

Artikel 3 – Leveringstijd

3.1 De leveringstijd wordt zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Overschrijding hiervan geeft geen recht op schadevergoeding, annulering van de opdracht of het recht om de goederen bij ontvangst te weigeren.

 

Artikel 4 – Levering

4.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt de levering aan het adres van de koper in Nederland. Indien de goederen door welke reden dan ook niet

door de koper op de bestemde plaats en tijd worden afgenomen, is TOMASSEN ICT SERVICES BV gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de koper te doen opslaan.

 

Artikel 5 – Reclames

5.1 Eventuele klachten t.a.v. uiterlijke of anderszins waarneembare gebreken worden uitsluitend in behandeling genomen, indien deze binnen 1 werkdag na levering van de goederen ter kennis van TOMASSEN ICTSERVICES BV zijn gebracht.

5.2 Het door de koper getekende exemplaar van de vrachtbrief, reçu of andere vorm van ontvangstbevestiging geldt als bewijs, dat de daarop vermelde goederen door de koper compleet en uiterlijk in goede conditie zijn ontvangen, tenzij er een aantekening op de betreffende ontvangstbevestiging is gemaakt.

5.3 Indien er leveringen onjuist geschieden door toedoen van TOMASSEN ICT SERVICES BV, dan kunnen deze na overleg met TOMASSEN ICT SERVICES BV op kosten van TOMASSEN ICT SERVICES BV worden geretourneerd ter omruiling c.q. creditering.

5.4 Van de koper wordt verwacht dat deze de pakbon controleert voordat hij de verpakking opent. Indien de verpakking geopend is, terwijl uit de pakbon bleek dat het om een onjuiste levering ging, is TOMASSEN ICT SERVICES BV niet verplicht om de goederen om te ruilen c.q. te crediteren.

5.5 TOMASSEN ICT SERVICES BV garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen alsmede de kwaliteit ervan voor een periode van 12 maanden na levering.

 

Artikel 6 – Retourzendingen

6.1 Retourzendingen van goederen worden uitsluitend aanvaard indien de koper daartoe een schriftelijke acceptatie heeft ontvangen. Kosten van de retourzending zijn voor rekening van de koper. Goederen dienen in de originele verpakking geretourneerd te worden.

 

Artikel 7 – Betaling

7.1 Betaling dient tenzij anders overeengekomen binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Eventuele reclames schorten de verplichting tot betaling niet op.

7.2 Indien de betalingstermijn wordt overschreden, is de koper verplicht zonder verdere sommatie of ingebrekestelling de wettelijke vertragingsrente (per 1.07.2006 9,83% op jaarbasis) en de incassokosten verschuldigd.

De buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij een vordering van minder dan € 681,- minimaal € 98,- en bij een vordering boven de € 681,-

10 % van het totaal verschuldigde bedrag.

7.3 Indien levering en betaling op verschillende data is overeengekomen, is TOMASSEN ICT SERVICES BV gerechtigd haar verplichting tot levering op te schorten, indien en zolang de koper in gebreke blijft.

7.4 Alle betalingen dienen zonder aftrek of compensatie te geschieden op de door TOMASSEN ICT SERVICES BV aangegeven wijze.

 

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle geleverde goederen blijven eigendom van TOMASSEN ICT SERVICES BV totdat alle vorderingen van TOMASSEN ICT SERVICES BV op de koper, uit welke hoofde dan ook ontstaan, volledig zijn betaald.

Het is de koper niet toegestaan, zolang de goederen nog eigendom van TOMASSEN ICT SERVICES BV zijn, deze te vervreemden, verpanden of op enige ander wijze te bezwaren, dan wel op welke wijze dan ook daarover te beschikken, tenzij hij als wederverkoper een bedrijf uitoefent, dat tot doel heeft verkoop van goederen als door TOMASSEN ICT SERVICES BV geleverd.

 

Artikel 9 – Garantie

9.1 Tenzij anders overeengekomen verplicht TOMASSEN ICT SERVICES BV zich gedurende 12 maanden na levering c.q. reparatie in het geval van defect raken van (onderdelen van) de geleverde c.q. gerepareerde goederen deze naar keuze van TOMASSEN ICT SERVICES BV, te vervangen of te repareren, zonder daarvoor arbeidsloon in rekening te brengen.

De te repareren of de te vervangen onderdelen van goederen dienen daartoe franco aan TOMASSEN ICT SERVICES BV te worden gezonden.

9.2 Ieder recht op garantie vervalt, indien de apparatuur onoordeelkundig is gebruikt of indien blijkt, dat aan de apparatuur reparaties door derden zijn uitgevoerd.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van TOMASSEN ICT SERVICES BV uit hoofde van gedane leveringen is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van de garantieverplichtingen als omschreven in artikel 9. Iedere vordering ter zake van bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.

10.2 Afbeeldingen, tekeningen, capaciteitsopgave, en gegevens vermeld in catalogi binden TOMASSEN ICT SERVICES BV niet, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

10.3 De koper is te alle tijde verantwoordelijk voor het bijhouden van de juiste software backup procedures. TOMASSEN ICT SERVICES BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit het niet of gebrekkig opslaan en beheren van bedrijfskritische gegevens.

10.4 TOMASSEN ICT SERVICES BV is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door transport in opdracht van of door de koper.

 

Artikel 11 – Overmacht

11.1 In geval van overmacht is TOMASSEN ICT SERVICES BV gerechtigd haar leveringsverplichting op te schorten en bij overmacht van meer dan 5 maanden is zij gerechtigd de met de koper gesloten overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, onder de verplichting van partijen aan elkaar terug te geven wat zij van elkaar ontvangen hebben. Onder overmacht wordt ondermeer verstaan; overheidsvoorschriften die in- of uitvoer onmogelijk of bezwaarlijk maken, gebrek aan transportmiddelen en stagnatie in het vervoer, werkstaking, in gebreke blijven van toeleveranciers, ongeval of ziekte, buitengewone weersomstandigheden, brand, milieu- en natuurrampen, oorlog, aanslagen van terroristen, etc.

 

Artikel 12 – Geschillen

12.1 Ten aanzien van geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van kracht zijn, doen beide partijen afstand van hun recht de tussenkomst van de gewone rechter in te roepen. De mogelijkheid blijft bestaan van de tussenkomst van de president van de Arrondissementsbank te  Utrecht, teneinde in een kort geding een voorlopige voorziening te treffen.

12.2 Op de aanbiedingen van TOMASSEN ICT SERVICES BV en de door haar te sluiten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

12.2 De zogenaamde eenvormige koopwetten en alle andere wetten of verdragen, voor zover deze niet dwingend zijn opgelegd, zijn niet van toepassing op deze overeenkomst en worden uitdrukkelijk uitgesloten.

12.3 Ten behoeve van TOMASSEN ICT SERVICES BV wordt de rechter in Utrecht als de bevoegde rechter aangewezen, die kan oordelen over eventuele geschillen, zodat TOMASSEN ICT SERVICES BV het recht behoudt zich te wenden tot de rechter van de woonplaats van de koper. Alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst ontstaan, voor zover deze niet aan het oordeel van de President van de Arrondissementsbank in een kort geding worden onderworpen, zullen worden beslecht door arbitrage van het Nederlands Arbitrage Instituut, conform haar reglement.   Hoevelaken, 1 mei 2010.