Privacy policy

Tomassen ict services bv

Privacy statement van Tomassen ICT Services BV

Algemeen
Tomassen ICT Services waarborgt de privacy van de gebruikers van haar diensten en personeel. Tomassen ICT Services vindt Veiligheid en privacy van gebruikers belangrijk. Tomassen ICT Services handelt altijd in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan haar stelt.

In dit privacy statement worden het beleid en de uitgangspunten uiteengezet bij de verschillende manieren waarop Tomassen ICT Services persoonsgegevens verzamelt en de doeleinden waarvoor gegevens kunnen worden gebruikt.
Omdat Tomassen ICT Services haar diensten blijft ontwikkelen en verbeteren, kan het zijn dat dit privacy statement kan worden aangepast. Tomassen ICT Services publiceert dan ook steeds de meest actuele op haar website: www.tomassen.nl. Tomassen ICT Services is verantwoordelijk voor alle hieronder genoemde verwerkingen van persoonsgegevens.

1. Grondslag voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
Tomassen ICT Services verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dat doet zij met de navolgende doeleinden:
1. om de overeengekomen producten en diensten te kunnen leveren, het afhandelen van bestellingen en om u daarover te informeren
2. het afhandelen van uw betaling of vergoedingen
3. om analyses uit te voeren en rapportages op te stellen ter verbetering van onze werkwijze
4. om te informeren over producten, evenementen, aanbiedingen en acties van Tomassen ICT Services, de nieuwsbrief
5. om uw gedrag op de website te analyseren ter verbetering van de website en ons aanbod van producten af te stemmen op uw voorkeuren
6. om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daarvoor toestemming heeft gegeven
7. om informatie over u te verstrekken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving
8. om te controleren of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen alsmede ter controle van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst
9. om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren
10. om uw identiteit te verifiëren en fraude tegen te gaan.

2. De verschillende manieren waarop Tomassen ICT Services persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, gekoppeld aan de doelstellingen

2.1 (OP MAAT) BESTELLEN PRODUCTEN EN TE LEVEREN DIENSTEN

Als u een bestelling plaatst voor een aantal bepaalde producten, vragen wij u bepaalde gegevens op te geven en zullen wij zelf bepaalde gegevens registreren. De grondslag hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst, te weten: uw verzoek om bepaalde producten (op maat) te leveren.
Het gaat hierbij onder meer om de volgende (persoons)gegevens:
• E-mailadres
• Naam, adres en woonplaats
• Telefoonnummer
• Geslacht
• Kopie identiteitsbewijs van de bestuurder plus inschrijving KvK (het Burgerservicenummer (BSN) mag onleesbaar zijn. De kopie van het identiteitsbewijs wordt vernietigd zodra de controle is uitgevoerd.
• Bank- en betaalgegevens, creditcardgegevens
Wij bewaren deze gegevens zodat wij u goed kunnen adviseren en gebruiken de gegevens verder voor de volgende doeleinden: 1 t/m 4, 6 t/m 8 en 10.

2.2 GEBRUIK VAN WEBSITE: WWW.TOMASSEN.NL

Bezoek aan de website:
Als u de Tomassen ICT Services website bezoekt, verzamelen wij door middel van cookies bepaalde gegevens over u. Dit doen wij onder andere om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verhogen en om de website te beveiligen. Lees meer in onze Disclaimer die Tomassen ICT Services hanteert.

Wij gebruiken de gegevens die wij verkrijgen in het kader van uw gebruik van de website voor de volgende doeleinden: 5 en 9.

Bestellen via de website:
Als u online aankopen wilt doen via onze website, dan verwerken in dat geval de volgende gegevens:
• Naam, adres en woonplaats
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Bank- en betaalgegevens, creditcardgegevens
Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 1 t/m 10.

2.3 SOCIALE MEDIA

Tomassen ICT Services is op verschillende sociale media aanwezig om u te kunnen blijven inspireren zoals Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube en Google plus.
Als u Tomassen ICT Services volgt via sociale media, of communiceert met of over Tomassen ICT Services via sociale media, verwerken wij de volgende gegevens zodat wij de inhoud van onze sociale media activiteiten voor onze klanten zoveel mogelijk kunnen optimaliseren:
• Profielinformatie van het betreffende sociale medium
• De bekeken en geplaatste content en berichten met betrekking tot Tomassen ICT Services
• In het platform opgeslagen metadata
Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 3, 4, 7.

2.4 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEKEN

Indien u deelneemt aan een online klanttevredenheidsonderzoek van Tomassen ICT Services dan verwerken wij de volgende gegevens zodat de uitkomsten van het onderzoek gebruikt kunnen worden voor verbeteringen binnen Tomassen ICT Services in de breedste zin van het woord:
• Naam
• Adresgegevens
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Bestelling zelf
• Betaalgegevens
Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 3, 5 en 9.

2.5 INFORMATIE OVER DIENSTEN VAN TOMASSEN ICT SERVICES

Nieuwsbrief per e-mail
Indien u dat wenst ontvangt u periodiek de nieuwsbrief van Tomassen ICT Services per e-mail. U kunt bij een online bestelling aanvinken of u de nieuwbrief wilt ontvangen of hiervoor een formulier invullen of u hiervoor aanmelden via de website. De nieuwsbrief bevat informatie over producten en diensten en eventueel evenementen van Tomassen ICT Services.
Als u de nieuwsbrief van Tomassen ICT Services ontvangt, verzamelen wij de volgende gegevens:
• Naam
• Geslacht
• Adres, postcode en woonplaats
• E-mailadres
Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden: 3, 4, 7 t/m 9.
Als u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden aan het einde van de nieuwsbrief via een opt-out.

3. VERSTREKKING GEGEVENS AAN DERDEN

Tomassen ICT Services maakt gebruik van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken maar zal dit altijd doen in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derden treden hierbij op als (sub)bewerker voor Tomassen ICT Services. Tomassen ICT Services draagt de eindverantwoordelijkheid en zal er voor zorgen dat deze derden ook voldoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen in acht nemen. Met bedrijven die klantengegevens verwerken in onze opdracht, sluit Tomassen ICT Services een verwerkersovereenkomst, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dit betekent onder andere dat deze derden de persoonsgegevens alleen voor Tomassen ICT Services mogen verwerken.
Voor het overige verstrekt Tomassen ICT Services alleen gegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen belangen.

4. BEWAARTERMIJNEN

Tomassen ICT Services bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de wet niet langer dan noodzakelijk. De fysieke en digitale gegevens worden in elk geval uiterlijk zeven jaren bewaard in het geval er geen koop of dienstverlening meer heeft plaatsgevonden. De overige gegevens zoals de gegevens die op of via de website worden verstrekt (inclusief eventuele persoonsgegevens) bewaart Tomassen ICT Services uiterlijk vijf jaar vanaf het moment van vastlegging.

5. INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt daartoe een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: gert@Tomassen.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie of scan van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie of scan uw Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Tomassen ICT Services zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek inhoudelijk reageren.

6. BEVEILIGING

Tomassen ICT Services heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of oneigenlijke verwerking. Wij hebben diverse beveiligingsmaatregelen getroffen om onbevoegde toegang te voorkomen en bewaakt permanent op diverse punten deze beveiligingsmaatregelen.
De gebruikersdata worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn in Nederland. Tevens wordt er geregistreerd wie toegang heeft gehad tot de persoonsgegevens. Een beperkte groep medewerkers van Tomassen ICT Services heeft toegang tot de persoonsgegevens van de klanten op basis van zijn of haar functiebeschrijving. Die medewerkers die toegang hebben tot de klantendata worden vooraf getraind en geïnstrueerd hoe zij met de persoonsgegevens om dienen te gaan en er rust een geheimhoudingsplicht op hen.

7. WIJZIGEN PRIVACY STATEMENT

Tomassen ICT Services behoudt zich het recht voor deze Privacy statement of Privacy verklaring te wijzigen. De meest recente zal zij publiceren op haar website.

8. CONTACT

Indien u vragen heeft over uw privacy en over hoe wij met uw privacy omgaan, kunt u contact opnemen met ons via:
Tomassen ICT Services B.V.
Drs. W. van Royenstraat 2
3871 AN Hoevelaken
Telefoon: 033-25 800 80
E-mail: gert@tomassen.nl

Communicatie per e-mail
Neem, indien u in de toekomst geen e-mails van ons wilt ontvangen, contact met ons op via het hierboven vermelde adres.

Communicatie per brief
Als u uw adres heeft doorgegeven, zal Tomassen ICT Services u alleen de informatie daarop verstrekken die is aangevraagd.